Tájékoztató a 454/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet a késedelmi kamatra vonatkozó egyes anyagi jogi rendelkezések veszélyhelyzetre tekintettel történő eltérő alkalmazásáról

 

A 2022. november 10. napjától hatályos, a késedelmi kamatra vonatkozó egyes anyagi jogi rendelkezések veszélyhelyzetre tekintettel történő eltérő alkalmazásáról szóló 454/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet 1. és 2. §-ában foglaltak szerint:

 

„1. § A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezéseit az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a 2. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § A késedelmi kamatkövetelés legfeljebb évi huszonöt százalékos mértékben érvényesíthető, ezt meghaladó részében pedig úgy kell tekinteni, mintha azt ki sem kötötték volna.

 

A Gazdaságfejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint a Korm. rendelet alkalmazása kapcsán, mely szerint, ha a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény (Fhtv.) hatálya alá tartozó szerződések esetén az Fhtv. 17/F. § alapján számított késedelmi kamatmaximum nem éri el a Korm. rendelet szerint számított kamatmaximumot, akkor az adott szerződésre az Fhtv. szerint számított kamatmaximum az irányadó, míg amennyiben az Fhtv. alapján irányadó kamatmaximum meghaladja a 25%-os mértéket, akkor a Korm. rendelet szerinti maximumnak kell érvényesülnie.

 

Társaságunk 2022. november 10. napjától a fentiek szerint jár el, függetlenül a közzétett Hirdetményekben szereplő késedelmi kamatok maximumától.

__________________________________________________________________________________________

 

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya a hitelmoratóriumot 2022. december 31-ig meghosszabbította.

A hitelmoratórium igénybevételének feltételei úgy módosultak, hogy amennyiben Ön jelenleg (2022. június hónapban) él a hitelmoratóriummal, 2022. július 31-ig nyilatkoznia kell, hogy továbbra is (2022. augusztus 1-jétől) élni kíván vele. Ezt megteheti személyesen irodánkban, postai úton, vagy online formában.

Letölthető nyilatkozat 

A kitöltött és aláírt nyilatkozatot személyesen vagy postai úton  a 1084 Budapest, Bérkocsis utca 12-14.  címen, elektronikus formában a moratorium@mhf.hu e-mail címen várjuk.

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya a gazdasági újraindítás keretében arról döntött, hogy féléves lakossági kamatstopot vezet be a jelzáloghitelekre.

A döntés értelmében a fordulónaptól érvényes referencia-kamatlábat 2022. január 1. és június 30. között úgy kell megállapítani, hogy az nem lehet magasabb a 2021. október 27-én érvényes referencia-kamatlábnál.

A Kormány döntése alapján nem lehet a tőke- és kamattartozást a rendelet hatálya alatt nem teljesített kamat összegével megnövelni. Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a módosult kölcsönszerződést nem kell közjegyzői okiratba foglalni, a korábbi közjegyzői okirat a szerződés módosult tartalmának keretei között is érvényes. A kamatstop a lakáscélú támogatásnak minősülő kamattámogatott hitelszerződésekre is vonatkozik. A kamatstop az Ön hitelszerződésére is vonatkozik.

A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 17/D. § (1) bekezdésétől eltérően a referencia-kamatlábhoz kötött jelzáloghitel-szerződések esetén 2022. január 1-jétől 2022. június 30-ig a rendelet hatálybalépését követő szerződés szerinti fordulónaptól érvényes referencia-kamatlábat úgy kell megállapítani, hogy a referencia-kamatláb mértéke, illetve a rendelet hatálybalépését megelőző szerződés szerinti fordulónaptól érvényes referencia-kamatláb mértéke a 2021. október 27. napján érvényes, szerződésben meghatározott referencia-kamatlábnál nem lehet magasabb. A 2021.10.27. napján érvényes referencia kamat 3 havi BUBOR esetén 2,02 %.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Tájékoztatjuk, hogy irodánk 2022. január 3-ig zárva tart. Utána a megszokott rendben várjuk Önöket.

 

Boldog karácsonyt, és sikerekben gazdag új évet kívánunk!

 

_______________________________________________________________________

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya a hitelmoratóriumot 2022. június 30-ig meghosszabbította.

A hitelmoratóriumban részt vehetnek a nyugdíjasok, a gyermeket nevelők, a munkanélküliek, a közfoglalkoztatottak, valamint azok, akiknek a háztartásában a jövedelem tartósan csökkent.

A hitelmoratórium igénybevételének feltételei úgy módosultak, hogy amennyiben Ön jelenleg (2021. szeptember hónapban) él a hitelmoratóriummal, 2021. október 1-je és október 31-e között nyilatkoznia kell, hogy továbbra is (2021. november 1-jétől) élni kíván vele. Tájékoztatjuk, hogy a határidő jogvesztő, azaz az október 31. napja után tett nyilatkozatot nem áll módunkban elfogadni.

Nyilatkozatát

  • személyesen ügyfélszolgálatunkon (1084 Budapest, Bérkocsis utca 12-14.) hétfőtől csütörtökig 9 és 17 óra -, pénteken 9 és 12 óra között
  • elektronikus formában a moratorium@mhf.hu e-mail címre küldött levél útján
  • postai úton a 1084 Budapest, Bérkocsis utca 12-14. címre küldött levélben

adhatja le részünkre.

A Nyilatkozatot minden érintett részére 2021. szeptember 20. napján postára adtuk, de innen is letölthető:

Nyilatkozat_Magánszemély 

 

Nyilatkozat_Vállakozás

___________________________________________________________________
 

Tájékoztatás a Magyarország Kormánya 2020. március 18. napján a 47/2020. (III.18) számú Kormányrendeletében bevezetett fizetési moratórium központi hitelinformációs rendszert (KHR) érintő változásairól:

  • A KHR rendszer felé történő adattovábbítás általános jogszabályi feltételei:

A központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (KHR-törvény) 11. § (1) bekezdése alapján:

A referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére írásban átadja annak a természetes személynek a melléklet II. fejezetének 1.1-1.2 pontja szerinti referenciaadatait, aki az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt.

  • A késedelmes tartozás adatátadásának általánosságban vett következményei az ügyfelek számára:

A mulasztás adatai – amennyiben a tartozás nem szűnt meg – az átadástól számított 10 évig maradnak a KHR-ben és ezen idő alatt felhasználhatók a hitelképesség vizsgálatához, a természetes személy ügyfél hozzájárulása nélkül is. A tartozás teljesítése esetén a teljesítéstől számított 1 évig ma-radnak az adatok a KHR-ben.

  • A fizetési moratórium kapcsán a késedelmes tartozás KHR rendszerben történő kezelésével kapcsolatos tájékoztatás:

2020. december 31-ig (a kormány meghosszabbítást elrendelő rendelkezése hiányában) olyan szerződéshez nem lehet új mulasztást/fizetési késedelmet rögzíteni, amely a moratóriummal a teljes hitelösszeg tekintetében érintett.

Azon mulasztások/fizetési késedelmek, amelyekkel kapcsolatban a fizetési problémák korábban elindultak, de esetükben 2020. március 18-án éjfélig nem következtek be a KHR törvényben megfogalmazott felviteli kritériumok (mindegy hogy idő vagy összeg miatt) azoknál nem lehet rögzíteni a mulasztást/fizetési késedelmet a KHR-ben.

Amennyiben az ügyfél fizetni akarja a hitelét, az nem zárja Őt ki a fizetési moratóriumból. Így, ha a moratórium időtartama alatt később nem fizet, abban az esetben sem rögzíthető a KHR-be a fizetési problémával kapcsolatos mulasztás/késedelem a moratórium időtartama alatt. Ezekre az ügyfelekre is vonatkozik, hogy 2020. december 31-ig nem tudnak mulasztásba/fizetési késedelembe esni az érintett szerződésükkel kapcsolatban.

A 2020. március 18-a után kötött szerződésekre nem vonatkozik a moratórium, így a náluk felmerülő fizetési kötelezettség elmaradásával kapcsolatban a Khrtv. szerint rögzítendő a fizetési késedelem/mulasztás.

Minden olyan mulasztást rögzíteni kell a KHR rendszerben, ahol 2020. március 18-án éjfélig a mulasztással kapcsolatban előírt KHR törvény 11.§ (1) pontjában megfogalmazott együttes feltételek bekövetkeztek. Ebben az esetben a moratóriumtól függetlenül következett be a mulasztás.

 

Hiteltörlesztések fizetési haladéka

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kormány a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III.18.) rendeletével 2020. március 19. napjának 0 órájától fizetési moratóriumot rendelt el a 2020. március 18. napján 24 órakor fennálló szerződések alapján már folyósított lakossági hitel-, kölcsön-, illetve lízingszerződésekre. Ennek megfelelően a fennálló kölcsönszerződés(ek)ből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettség akként módosul, hogy az ügyfél a szerződés(ek)ből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kap (továbbiakban: fizetési moratórium). A fizetési moratórium automatikusan, a jogszabály erejénél fogva megilleti az ügyfelet, azaz ha azzal élni kíván a fizetési moratóriummal, nincs további teendője. A fizetési moratórium 2020. december 31-éig tart, melynek időtartamát a Kormány rendeletével meghosszabbíthatja. A veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró szerződés 2020. december 31-éig meghosszabbodik. Ugyanakkor fel kívánjuk hívni a figyelmét, hogy a fizetési moratórium nem érinti az ügyfél azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen.

A Kormány a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet fizetési moratóriumra vonatkozó részletszabályairól szóló 62/2020. (III. 24.) számú rendelete értelmében az ügyfél a fizetési moratórium ideje alatt felhalmozott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben köteles megfizetni. A fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét, amely a futamidő a moratórium időtartamánál hosszabb időre szóló meghosszabbításával kerül biztosításra.

Ha a kölcsönszerződés(ek)hez kapcsolódóan a fizetési moratórium időszaka alatt a szerződéses feltételeknek megfelelő befizetés(ek) teljesítésére kerül sor (adott havi törlesztőrészlet átutalása), az az ügyfél arra vonatkozó magatartásának minősül, hogy az adott törlesztőrészlet(ek) esetében a fizetési moratórium lehetőségét nem kívánta igénybe venni, vagyis azt mellőzi (ráutaló magatartás).

Felhívjuk a figyelmet, hogy a moratórium elrendelését megelőzően már felmondott szerződésekre a moratórium szabályai nem alkalmazandóak, azokra vonatkozóan fizetési halasztás nem lépett életbe.

Amennyiben úgy dönt, hogy fennálló kölcsönszerződése(i) vonatkozásában nem él a fizetési haladék lehetőségével, hanem az(ok) alapján továbbra is teljesíti fizetési kötelezettségét, erre vonatkozó  nyilatkozatát  az alábbi módokon teheti meg:

  • aláírt nyilatkozatát megküldheti postai úton a MORGAN HITEL ÉS FAKTOR Zrt. 1084 Budapest, Bérkocsis utca 12-14. fszt. alatti címére, vagy
  • megküldheti e-mail útján az info@mhf.hu e-mail címre.

Amennyiben a korábban megtett nyilatkozatát a későbbiekben módosítani kívánja, azt szintén az előzőekben rögzített módokon teheti meg. Felhívjuk a figyelmet, hogy a fizetési moratórium időtartama alatt az ügyfél bármikor dönthet úgy, hogy korábbi nyilatkozata ellenére élni kíván a fizetési moratórium lehetőségével, e joga nem kötött semmilyen további cselekményhez (nyilatkozattételhez), illetve e jog gyakorlására tekintettel a fizetési késedelem következményei sem kerülnek vele szemben alkalmazásra. Ennek megfelelően, amennyiben a fizetési moratórium időtartama alatt az ügyfél megszakítja a befizetések teljesítését, és ennek következtében nem áll rendelkezésre az esedékes törlesztőrészlet fedezete, a késedelem jogkövetkezményei nem állnak be, hanem automatikusan a fizetési moratórium szabályai lépnek hatályba a kölcsönszerződés tekintetében.

A fennálló kölcsönjogviszony(ok)ra tekintettel fizetendő törlesztőrészlet(ek) pontos összegét a szerződés tartalmazza, illetve erre vonatkozóan tájékoztatást kérhető elektronikusan az info@mhf.hu e-mail címen

Felhívjuk továbbá Ügyfeleink figyelmét, hogy a 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet alapján a 2020. március 19. napjával elrendelt fizetési moratóriumra vonatkozó szabályok kizárólag azokra a kölcsönszerződésekre irányadóak, amelyek 2020. március 18. napjának 24 órájáig fennálltak.

Ennek megfelelően a 2020. március 19. napján, illetve azt követően kötött kölcsönszerződésre a fizetési moratórium szabályai nem vonatkoznak, így az ügyfél fizetési kötelezettségét a kölcsönszerződésben rögzített ütemezés szerint köteles teljesíteni.

 

Tisztelt Ügyfelünk!

A MORGAN HITEL ÉS FAKTOR Zrt. kiemelten fontosnak tartja munkatársai és ügyfelei egészségének védelmét, a koronavírus további terjedése elleni védekezést, valamint a zökkenőmentes üzletmenet fenntartását. Társaságunk központi ügyintézési helyén is kiemelt figyelmet fordítunk a higiéniás feltételek biztosítására.

A jelenlegi helyzet azonban fokozott óvatosságot igényel mindannyiunktól, ezért személyes ügyfélszolgálatunk főszabály szerint határozatlan időre szünetel. Javasoljuk, hogy az elkövetkező időszakban a pénzügyei lebonyolításához elsősorban elektronikus csatornánkat (info@mhf.hu) vagy telefonos ügyfélszolgálatunkat (06-1-301-0376) vegye igénybe.

Személyes ügyfélfogadásra különösen indokolt esetben, előre egyeztett időpontban van lehetőség, amikor is egy ügylethez kapcsolódóan kizárólag egy személy félfogadására van lehetőség.

Társaságunk ezen átmeneti időszak alatt is a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával jár el.

TÁJÉKOZTATÁS

 
Tisztelt Ügyfelünk!
 
Tájékoztatjuk, hogy irodánk 2020. január 30-31-én költözés miatt zárva tart, ezeken a napokon az ügyfélfogadás szünetel.
 
Február 3-tól már az új címen várjuk Önöket:
 
1084 Budapest, Bérkocsis utca 12-14.
 

TÁJÉKOZTATÓ

A FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG FENNMARADÁSA NÉLKÜL MEGSZŰNT, EGYOLDALÚ KAMAT-, KÖLTSÉG-, DÍJEMELÉSSEL NEM ÉRINTETT FORINT ALAPÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

az 58/2014. (XII.17.) MNB rendelet 2. § (3a) bekezdése alapján

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket,

 

hogy a 2014. évi XL. törvény szerinti elszámolási kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő lejártáig - a szerződésből eredő követelés teljesítésére irányuló kötelezettség fennmaradása nélkül - megszűnt, egyoldalú kamat-, díj- és költségemeléssel nem érintett, az alább felsorolt szolgáltatás-típusokba tartozó forint alapú fogyasztói kölcsönszerződések esetében elszámolás fogyasztók részére történő megküldésére nem kerül sor, figyelemmel arra, hogy egyoldalú kamat-, költség-, díjemelés hiányában fogyasztói követelés nem keletkezett.

 

Szolgáltatás-típusok:

Szabad felhasználású jelzálog- és személyi kölcsön

 

Budapest, 2015. szeptember 30.

MORGAN HITEL és FAKTOR Zrt.

Elszámolási és forintosítási információk

KÖZZÉTÉTEL ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉRŐL

A 2014. évi XL. törvény 16. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában az elszámolást az egyes szerződéstípusokra vonatkozóan alább megjelölt időponttal bezárólag valamennyi érintett fogyasztó számára megküldtük:

Deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződéseket érintő elszámolás

Elszámolás kiküldésének befejezési dátuma

 

Közzététel dátuma

 

2015. április 30.

 

2015. május 07.

Forint alapú fogyasztói kölcsönszerződéseket érintő elszámolás

Elszámolás kiküldésének befejezési dátuma

 

Közzététel dátuma

 

2015. szeptember 30.

  2015. szeptember 30.

Deviza alapúnak nem minősülő deviza fogyasztói kölcsönszerződéseket érintő elszámolás

Elszámolás kiküldésének befejezési dátuma

 

Közzététel dátuma

 

-

 

-

A Nemzeti Eszközkelőnek vételre felajánlott lakóingatlannal érintett fogyasztói kölcsönszerződésekre a közzétételben foglalt tájékoztatás nem vonatkozik, mivel ezen fogyasztói kölcsönszerződések esetében a pénzügyi intézménynek nem kell a fogyasztóval elszámolnia.

Az 1996. évi CXII. törvény 200/B. §-a szerinti végtörlesztés következtében megszűnt fogyasztói kölcsönszerződésekre nem vonatkozik a közzétételben foglalt tájékoztatás. Ezen fogyasztói kölcsönszerződések esetében nem automatikusan történik az elszámolás, hanem a fogyasztó 2015. március 1. és március 31. napja között kérheti a pénzügyi intézményt az elszámolás elkészítésére. Az elszámolást ez esetben 2015. november 30-áig köteles megküldeni a pénzügyi intézmény.

Ha úgy gondolja, hogy el kellett volna számolnunk, azonban elszámolást nem kapott, az elszámolás elmulasztása miatti panaszát a közzététel dátumától számított 60 naptári napon belül terjesztheti elő pénzügyi intézményünknél. (Postai feladás esetén legkésőbb a 60. napon postára kell adni a beadványt.) Ha ebben az időszakban a panasz benyújtásában akadályoztatva van, az akadályoztatása megszűnésétől számított 30 naptári napon belül, legkésőbb azonban 2015. december 31-ig terjesztheti elő az elszámolás hiánya miatti panaszát. Egyúttal felhívjuk ügyfeleink szíves figyelmét arra, hogy amennyiben az elszámolás befejezéséről szóló közzétételre 2015. december 31-ét követően került sor, az elszámolás hiányával kapcsolatos panaszát a közzétételt követő 60 naptári napon belül terjesztheti elő.

Panaszbeadványát megküldheti postai úton (1078 Budapest, Hernád utca 40.), benyújthatja ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeinkben, vagy megküldheti faxon (06 1 373-0748), illetve elektronikus úton (info@mhf.hu). A panasz kizárólag írásban terjeszthető elő. Az elszámolással kapcsolatos panasz megtételére szolgáló nyomtatványt elérheti honlapunkon (www.mhf.hu) „Elszámolási és forintosítási információk” cím alatt, vagy kérheti annak postai, illetve elektronikus megküldését a (www.mhf.hu) címre írt elektronikus levéllel, vagy bármelyik ügyfélszolgálatunkon. A nyomtatvány használata nem kötelező.

A panaszára indokolással ellátott álláspontunkat a panaszának kézhezvételét követően 60 napon belül megküldjük. Ebben a levelünkben adunk majd részletes tájékoztatást arra az esetre, amennyiben a válaszunkat nem fogadja el és a panaszában foglaltakat továbbra is fenntartja. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kizárólag abban az esetben veheti igénybe, ha a panaszbeadványra kapott válasszal nem ért egyet vagy 60 napon belül nem kap rá választ. Ebben az esetben kifogásának pontos indoklása szükséges.

 

 

T á j é k o z t a t ó

 AZ ÁRFOLYAMRÉSSEL ÉS EGYOLDALÚ SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSRÓL

 
A MORGAN Hitel és Faktor Zrt. elszámolási kötelezettségét ügyfeleivel szemben a 2014.07.26. napján hatályba lépett 2014. évi XXXVIII. törvény, a 2014. október 15. illetve egyes rendelkezései vonatkozásában 2014. november 1. napjától hatályos 2014. évi XL. törvény valamint az elszámolás szabályaira vonatkozó MNB rendeletben meghatározott módszertan és határidő szerint köteles teljesíteni, amit postai úton, tértivevényes küldemény formájában küld meg Ügyfelei részére az előírásnak megfelelően.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy fenti jogszabályok a teljesítést nem befolyásolják, a fennálló fizetési kötelezettséget a hitelszerződésben foglaltaknak megfelelően, határidőben teljesíteni kell.

Kérjük, hogy az elszámolás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében ha a személyes adataikban, illetve lakóhelyükben, értesítési címükben a fogyasztói kölcsönszerződésben megjelölt (vagy az utoljára bejelentett) adatokhoz képest változás történt, úgy az alábbi nyomtatványon szíveskedjenek az Társaságunk részére bejelenteni:
 

Adatváltozás bejelentő

 

Tájékoztatjuk továbbá Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a forint alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában elszámolási kötelezettségünk nem áll fenn - tekintettel arra, hogy ezen ügyekben egyoldalú szerződésmódosításra, illetőleg egyoldalú kamatemelésre nem került sor.

_____________________________________________________________

 

T á j é k o z t a t á s

Az Országgyűlés 2013. december 17-i ülésnapján elfogadta a 2013. évi CCXXXVII. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény módosítását, melyben előírja, hogy 2014. július 1. napját követően a pénzügyi intézmények devizában nyilvántartott jelzáloghitel-szerződéseinek havonta esedékessé váló törlesztőrészleteit, valamint az ehhez kapcsolódó költségek forintban meghatározott összegét az MNB által megállapított és közzétett, hivatalos devizaárfolyam alkalmazásával számíthatja ki.

Társaságunk úgy döntött, hogy a jelenlegi rendkívül magas árfolyamokra tekintettel a fentieket már a soron következő 2014. március 6-i, és azt követően minden esedékes törlesztőrészlet meghatározásánál figyelembe veszi.

_____________________________________________________________

Elérhetőség

MORGAN Hitel és Faktor Zrt.

info@mhf.hu

1084 Budapest, Bérkocsis utca 12-14.

adószám: 11873202-2-42

+36 (1) 301 03 76
+36 (1) 301 03 77
+36 (1) 373 0747
Fax: +36 (1) 444 9748

Keresés

___________________________________________________________

A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 18. § (4) alapján tájékoztatjuk Ügyfeleinket – a referencia-kamatlábhoz kötött hitelkamattal érintett szerződések esetében -  a referencia-kamatláb (3 havi BUBOR) 2023. december 27. napján:

9,99 %

___________________________________________________________

 

 

Felügyeleti szervünk

 

Hasznos oldalak

 

 

 

© 2013 Minden jog fenntartva.

MORGAN Hitel és Faktor Zrt.