TÁJÉKOZTATÁS

 
Tisztelt Ügyfelünk!
 
Tájékoztatjuk, hogy irodánk 2020. január 30-31-én költözés miatt zárva tart, ezeken a napokon az ügyfélfogadás szünetel.
 
Február 3-tól már az új címen várjuk Önöket:
 
1084 Budapest, Bérkocsis utca 12-14.
 

TÁJÉKOZTATÓ

A FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG FENNMARADÁSA NÉLKÜL MEGSZŰNT, EGYOLDALÚ KAMAT-, KÖLTSÉG-, DÍJEMELÉSSEL NEM ÉRINTETT FORINT ALAPÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

az 58/2014. (XII.17.) MNB rendelet 2. § (3a) bekezdése alapján

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket,

 

hogy a 2014. évi XL. törvény szerinti elszámolási kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő lejártáig - a szerződésből eredő követelés teljesítésére irányuló kötelezettség fennmaradása nélkül - megszűnt, egyoldalú kamat-, díj- és költségemeléssel nem érintett, az alább felsorolt szolgáltatás-típusokba tartozó forint alapú fogyasztói kölcsönszerződések esetében elszámolás fogyasztók részére történő megküldésére nem kerül sor, figyelemmel arra, hogy egyoldalú kamat-, költség-, díjemelés hiányában fogyasztói követelés nem keletkezett.

 

Szolgáltatás-típusok:

Szabad felhasználású jelzálog- és személyi kölcsön

 

Budapest, 2015. szeptember 30.

MORGAN HITEL és FAKTOR Zrt.

Elszámolási és forintosítási információk

KÖZZÉTÉTEL ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉRŐL

A 2014. évi XL. törvény 16. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában az elszámolást az egyes szerződéstípusokra vonatkozóan alább megjelölt időponttal bezárólag valamennyi érintett fogyasztó számára megküldtük:

Deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződéseket érintő elszámolás

Elszámolás kiküldésének befejezési dátuma

 

Közzététel dátuma

 

2015. április 30.

 

2015. május 07.

Forint alapú fogyasztói kölcsönszerződéseket érintő elszámolás

Elszámolás kiküldésének befejezési dátuma

 

Közzététel dátuma

 

2015. szeptember 30.

  2015. szeptember 30.

Deviza alapúnak nem minősülő deviza fogyasztói kölcsönszerződéseket érintő elszámolás

Elszámolás kiküldésének befejezési dátuma

 

Közzététel dátuma

 

-

 

-

A Nemzeti Eszközkelőnek vételre felajánlott lakóingatlannal érintett fogyasztói kölcsönszerződésekre a közzétételben foglalt tájékoztatás nem vonatkozik, mivel ezen fogyasztói kölcsönszerződések esetében a pénzügyi intézménynek nem kell a fogyasztóval elszámolnia.

Az 1996. évi CXII. törvény 200/B. §-a szerinti végtörlesztés következtében megszűnt fogyasztói kölcsönszerződésekre nem vonatkozik a közzétételben foglalt tájékoztatás. Ezen fogyasztói kölcsönszerződések esetében nem automatikusan történik az elszámolás, hanem a fogyasztó 2015. március 1. és március 31. napja között kérheti a pénzügyi intézményt az elszámolás elkészítésére. Az elszámolást ez esetben 2015. november 30-áig köteles megküldeni a pénzügyi intézmény.

Ha úgy gondolja, hogy el kellett volna számolnunk, azonban elszámolást nem kapott, az elszámolás elmulasztása miatti panaszát a közzététel dátumától számított 60 naptári napon belül terjesztheti elő pénzügyi intézményünknél. (Postai feladás esetén legkésőbb a 60. napon postára kell adni a beadványt.) Ha ebben az időszakban a panasz benyújtásában akadályoztatva van, az akadályoztatása megszűnésétől számított 30 naptári napon belül, legkésőbb azonban 2015. december 31-ig terjesztheti elő az elszámolás hiánya miatti panaszát. Egyúttal felhívjuk ügyfeleink szíves figyelmét arra, hogy amennyiben az elszámolás befejezéséről szóló közzétételre 2015. december 31-ét követően került sor, az elszámolás hiányával kapcsolatos panaszát a közzétételt követő 60 naptári napon belül terjesztheti elő.

Panaszbeadványát megküldheti postai úton (1078 Budapest, Hernád utca 40.), benyújthatja ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeinkben, vagy megküldheti faxon (06 1 373-0748), illetve elektronikus úton (info@mhf.hu). A panasz kizárólag írásban terjeszthető elő. Az elszámolással kapcsolatos panasz megtételére szolgáló nyomtatványt elérheti honlapunkon (www.mhf.hu) „Elszámolási és forintosítási információk” cím alatt, vagy kérheti annak postai, illetve elektronikus megküldését a (www.mhf.hu) címre írt elektronikus levéllel, vagy bármelyik ügyfélszolgálatunkon. A nyomtatvány használata nem kötelező.

A panaszára indokolással ellátott álláspontunkat a panaszának kézhezvételét követően 60 napon belül megküldjük. Ebben a levelünkben adunk majd részletes tájékoztatást arra az esetre, amennyiben a válaszunkat nem fogadja el és a panaszában foglaltakat továbbra is fenntartja. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kizárólag abban az esetben veheti igénybe, ha a panaszbeadványra kapott válasszal nem ért egyet vagy 60 napon belül nem kap rá választ. Ebben az esetben kifogásának pontos indoklása szükséges.

 

 

T á j é k o z t a t ó

 AZ ÁRFOLYAMRÉSSEL ÉS EGYOLDALÚ SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSRÓL

 
A MORGAN Hitel és Faktor Zrt. elszámolási kötelezettségét ügyfeleivel szemben a 2014.07.26. napján hatályba lépett 2014. évi XXXVIII. törvény, a 2014. október 15. illetve egyes rendelkezései vonatkozásában 2014. november 1. napjától hatályos 2014. évi XL. törvény valamint az elszámolás szabályaira vonatkozó MNB rendeletben meghatározott módszertan és határidő szerint köteles teljesíteni, amit postai úton, tértivevényes küldemény formájában küld meg Ügyfelei részére az előírásnak megfelelően.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy fenti jogszabályok a teljesítést nem befolyásolják, a fennálló fizetési kötelezettséget a hitelszerződésben foglaltaknak megfelelően, határidőben teljesíteni kell.

Kérjük, hogy az elszámolás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében ha a személyes adataikban, illetve lakóhelyükben, értesítési címükben a fogyasztói kölcsönszerződésben megjelölt (vagy az utoljára bejelentett) adatokhoz képest változás történt, úgy az alábbi nyomtatványon szíveskedjenek az Társaságunk részére bejelenteni:
 

Adatváltozás bejelentő

 

Tájékoztatjuk továbbá Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a forint alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában elszámolási kötelezettségünk nem áll fenn - tekintettel arra, hogy ezen ügyekben egyoldalú szerződésmódosításra, illetőleg egyoldalú kamatemelésre nem került sor.

_____________________________________________________________

 

T á j é k o z t a t á s

Az Országgyűlés 2013. december 17-i ülésnapján elfogadta a 2013. évi CCXXXVII. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény módosítását, melyben előírja, hogy 2014. július 1. napját követően a pénzügyi intézmények devizában nyilvántartott jelzáloghitel-szerződéseinek havonta esedékessé váló törlesztőrészleteit, valamint az ehhez kapcsolódó költségek forintban meghatározott összegét az MNB által megállapított és közzétett, hivatalos devizaárfolyam alkalmazásával számíthatja ki.

Társaságunk úgy döntött, hogy a jelenlegi rendkívül magas árfolyamokra tekintettel a fentieket már a soron következő 2014. március 6-i, és azt követően minden esedékes törlesztőrészlet meghatározásánál figyelembe veszi.

_____________________________________________________________

Elérhetőség

MORGAN Hitel és Faktor Zrt.

info@mhf.hu

1066 Budapest,
Lovag utca 17.

adószám: 11873202-2-42

+36 (1) 301 03 76
+36 (1) 301 03 77
+36 (1) 373 0747
Fax: +36 (1) 373 07 48

Keresés

___________________________________________________________

A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 18. § (4) alapján tájékoztatjuk Ügyfeleinket – a referencia-kamatlábhoz kötött hitelkamattal érintett szerződések esetében -  a referencia-kamatláb (3 havi BUBOR) 2019. december 27. napján:

0,16 %

___________________________________________________________

 

 

Felügyeleti szervünk

 

Hasznos oldalak

 

 

 

© 2013 Minden jog fenntartva.

MORGAN Hitel és Faktor Zrt.