Közzétételek

 

A Magyar Nemzeti Bank H-FH-I-B-10/2021. számú határozata a MORGAN HITEL ÉS FAKTOR Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál lefolytatott fogyasztóvédelmi célvizsgálat lezárásáról (2021. augusztus 5.)

A Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) a Morgan Hitel és Faktor Zrt.-nél (székhelye: 1084 Budapest, Bérkocsis u. 12-14.) folytatott fogyasztóvédelmi célvizsgálat megállapításai alapján a az alábbi határozatot hozta:

I. Az MNB felhívja a Pénzügyi Vállalkozást, hogy a fogyasztói jelzálogkölcsönök nyújtására irányuló tevékenysége során a teljes hiteldíj mutató értékének meghatározására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket mindenkor tartsa be.

II. Az MNB felhívja a Pénzügyi Vállalkozást, hogy a fogyasztónak nyújtott hitelre vonatkozó, a teljes hiteldíj mutató értékén kívül egyéb – ellenszolgáltatásra vonatkozó – számadatot is tartalmazó kereskedelmi kommunikáció esetén előírt tájékoztatást mindenkor a jogszabályi előírásoknak megfelelően tüntesse fel.

III. Az MNB a Pénzügyi Vállalkozással szembena teljes hiteldíj mutató értékének meghatározására vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése miatt 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint összegű, a fogyasztónak nyújtott hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikációra irányadó jogszabályi rendelkezések megsértése miatt 1.500.000 Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint összegű, fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.

 
 
hozza:
I. Az MNB felhívja a Pénzügyi Vállalkozást, hogy a fogyasztói kölcsönök nyújtására irányuló tevékenysége során a teljes hiteldíj mutató értékének meghatározására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek mindenkor maradéktalanul tegyen eleget.
II. Az MNB felhívja a Pénzügyi Vállalkozást, hogy a fogyasztói kölcsönök nyújtására irányuló tevékenysége során a teljes hiteldíj mutató értékének felső korlátjára vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket mindenkor tartsa be.
III. Az MNB kötelezi a Pénzügyi Vállalkozást, hogy
a) a II. pontban hivatkozott jogszabályi rendelkezés megsértésével érintett, 2015. január 1. napját követően kötött fogyasztói kölcsönszerződéssel rendelkező fogyasztók számára 2018. november 30. napjáig térítse vissza a teljes hiteldíj mutató értékének jogszabályban rögzített felső korlátját meghaladó mértékű, fogyasztó által megfizetett hiteldíjat,
b) a fogyasztók részére történő visszatérítés érdekében megtett intézkedései végrehajtásáról – a visszatérítés időpontjának és összegének feltüntetésével – 2018. december 15. napjáig tájékoztassa az MNB-t.
IV. Az MNB a Pénzügyi vállalkozással szemben
a) a teljes hiteldíj mutató értékének meghatározására vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése miatt 1 500 000 Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint összegű,
b) a teljes hiteldíj mutató értékének felső korlátjára vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése miatt 2 000 000 Ft, azaz kétmillió forint összegű,
mindösszesen 3 500 000 Ft, azaz hárommillió-ötszázezer forint összegű fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.

A Magyar Nemzeti Bank H-FH-I-B-40/2018. számú határozata a MORGAN HITEL ÉS FAKTOR Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál lefolytatott fogyasztóvédelmi eljárás lezárásáról 

A Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.; telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) a MORGAN HITEL ÉS FAKTOR Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 1066 Budapest, Lovag utca 17. fszt.) (Pénzügyi Vállalkozás) lefolytatott fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárásban az alábbi határozatot hozza:

I. Az MNB felhívja a Pénzügyi Vállalkozást, hogy a fogyasztói kölcsönök nyújtására irányuló tevékenysége során a teljes hiteldíj mutató értékének meghatározására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek mindenkor maradéktalanul tegyen eleget.

II. Az MNB felhívja a Pénzügyi Vállalkozást, hogy a fogyasztói kölcsönök nyújtására irányuló tevékenysége során a teljes hiteldíj mutató értékének felső korlátjára vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket mindenkor tartsa be.

III. Az MNB kötelezi a Pénzügyi Vállalkozást, hogy 

a) a II. pontban hivatkozott jogszabályi rendelkezés megsértésével érintett, 2015. január 1. napját követően kötött fogyasztói kölcsönszerződéssel rendelkező fogyasztók számára 2018. november 30. napjáig térítse vissza a teljes hiteldíj mutató értékének jogszabályban rögzített felső korlátját meghaladó mértékű, fogyasztó által megfizetett hiteldíjat,

b) a fogyasztók részére történő visszatérítés érdekében megtett intézkedései végrehajtásáról – a visszatérítés időpontjának és összegének feltüntetésével – 2018. december 15. napjáig tájékoztassa az MNB-t.

IV. Az MNB a Pénzügyi vállalkozással szemben 

a) a teljes hiteldíj mutató értékének meghatározására vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése miatt 1 500 000 Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint összegű,

b) a teljes hiteldíj mutató értékének felső korlátjára vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése miatt 2 000 000 Ft, azaz kétmillió forint összegű, mindösszesen 3 500 000 Ft, azaz hárommillió-ötszázezer forint összegű fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.

 

 

A Magyar Nemzeti Bank H-PVJ-I-B-49/2018. számú határozata a MORGAN HITEL ÉS FAKTOR Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál lefolytatott célvizsgálat lezárásáról

 A Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.; telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) a MORGAN HITEL ÉS FAKTOR Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 1066 Budapest, Lovag utca 17. fszt; cégjegyzékszám: 01-10-047236) (Pénzügyi Vállalkozás) folytatott célvizsgálat megállapításai alapján az alábbi h a t á r o z a t o t hozza:

I. Az MNB kötelezi a Pénzügyi Vállalkozást, hogy

1. az ügyvezető megválasztására, valamint a jogszabályban előírt minősítéssel rendelkező könyvvizsgáló megbízására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket mindenkor tartsa be,

2. a belső ellenőrzési szabályzat felülvizsgálatára, valamint a belső ellenőrzés által készített jelentések megtárgyalására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek mindenkor feleljen meg,

3. részvénykönyvét mindenkor a jogszabályban meghatározott tartalommal vezesse,

4. a kiszervezéssel összefüggő felügyeleti adatszolgáltatási kötelezettségét a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesítse, valamint üzletszabályzatában a kiszervezett tevékenységek körét és a tevékenység végzőjét mindenkor tüntesse fel,

5. a befolyásoló részesedés megszerzésével kapcsolatos, MNB felé fennálló tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésnek mindenkor feleljen meg,

6. az ügyfél- és partnerminősítésre, a kitettségek minősítésére, valamint a fedezetértékelésre vonatkozó szabályzatait a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően alakítsa ki,

7. a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatóra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket mindenkor tartsa be,

8. mindenkor biztosítsa a pénzügyi szolgáltatás közvetítésével összefüggésben függő közvetítőt megillető juttatásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre jutását.

 II. Az MNB felhívja a Pénzügyi Vállalkozást, hogy mindenkor tartsa be a fogyasztónak nyújtott hitel tekintetében

1. a késedelmi kamat, valamint

2. a fogyasztó előtörlesztése esetén felszámítható díj felső korlátjára vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.

 III. Az MNB rendkívüli adatszolgáltatás keretében előírja a Pénzügyi Vállalkozás számára, hogy

1. a határozat rendelkező részének I.1. pontjával összefüggésben az ügyvezető megválasztását igazoló közgyűlési jegyzőkönyv és elfogadó nyilatkozat másolatát, valamint

2. a határozat rendelkező részének I.8. pontjával összefüggésben megtett intézkedéseit alátámasztó dokumentumok másolatait a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül küldje meg az MNB részére.

 IV. Az MNB kötelezi a Pénzügyi Vállalkozást, hogy 1. a határozat rendelkező részének II.1. pontjával összefüggésben tett megállapítás alapján jogosulatlanul felszámított késedelmi kamatok összegét a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül térítse vissza az érintett fogyasztók részére,

2. a IV.1. pont szerinti visszatérítés érdekében megtett intézkedései végrehajtásáról a határozat kézhezvételét követő 45 napon belül tájékoztassa az MNB-t.

 V. Az MNB a Pénzügyi Vállalkozással szemben

1. az ügyvezető megválasztására vonatkozó szabályok megsértése miatt 300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint;

2. a részvénykönyv hiányosságaira tekintettel megállapított jogszabálysértés miatt 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint;

3. a felügyeleti adatszolgáltatás körében a törzsadat ellenőrzési, illetve módosítási kötelezettség elmulasztásával megvalósított jogszabálysértés miatt 100.000,- Ft, azaz százezer forint;

4. a befolyásoló részesedéssel kapcsolatos tájékoztatás elmulasztásával megvalósított jogszabálysértés miatt 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint;

5. a függő közvetítő díjazására vonatkozó jogszabályi rendelkezés megsértése miatt 2.000.000,- Ft, azaz kétmillió forint;

6. a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatóra vonatkozó jogszabályi előírások megsértésére tekintettel 6.500.000,- Ft, azaz hatmillió-ötszázezer forint;

mindösszesen 9.600.000,- Ft, azaz kilencmillió-hatszázezer forint összegű felügyeleti bírságot szab ki.

 VI. Az MNB a Pénzügyi Vállalkozással szemben

1. a késedelmi kamat felső korlátjára vonatkozó jogszabályi rendelkezés megsértése miatt 300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint;

2. az előtörlesztési díj felső korlátjára vonatkozó jogszabályi rendelkezés megsértése miatt 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint

mindösszesen 800.000,- Ft, azaz nyolcszázezer forint összegű fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.

 

 

A Magyar Nemzeti Bank H-PVJ-I-B-8/2017. számú határozata a MORGAN HITEL ÉS FAKTOR Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal szemben 

A MORGAN HITEL ÉS FAKTOR Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1066 Budapest, Lovag utca 17. fsz.) (Pénzügyi vállalkozás) felett gyakorolt folyamatos felügyelet keretében a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.; telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) az alábbi h a t á r o z a t o t hozza: 

I. Az MNB megállapítja, hogy dr. Lapis András és Szigethy Krisztina – vezető állású személy megválasztásához, kinevezéséhez szükséges felügyeleti engedély hiányában – engedélyköteles ügyvezetői tisztséget tölt be a Pénzügyi vállalkozásban.

II. Az MNB kötelezi a Pénzügyi vállalkozást, hogy az I. pontban megállapított jogsértő állapotot haladéktalanul szüntesse meg. 

III. Az MNB rendkívüli adatszolgáltatás keretében előírja a Pénzügyi vállalkozás számára, hogy a II. pontban meghatározott intézkedés végrehajtásáról a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztassa az MNB-t. 

IV. Az MNB a Pénzügyi vállalkozással szemben – az I. pontban foglaltakra tekintettel – 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint összegű bírságot szab ki.


Elérhetőség

MORGAN Hitel és Faktor Zrt.

info@mhf.hu

1084 Budapest, Bérkocsis utca 12-14.

adószám: 11873202-2-42

+36 (1) 301 03 76
+36 (1) 301 03 77
+36 (1) 373 0747
Fax: +36 (1) 444 9748

Keresés

___________________________________________________________

A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 18. § (4) alapján tájékoztatjuk Ügyfeleinket – a referencia-kamatlábhoz kötött hitelkamattal érintett szerződések esetében -  a referencia-kamatláb (3 havi BUBOR) 2023. december 27. napján:

9,99 %

___________________________________________________________

 

 

Felügyeleti szervünk

 

Hasznos oldalak

 

 

 

© 2013 Minden jog fenntartva.

MORGAN Hitel és Faktor Zrt.