Kapcsolattartási szabályzat  

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban a felek közötti együttműködés és kapcsolattartás rendjéről

 

Hatályos: 2015. szeptember 01. napjától

 

I. A Szabályzat célja

Jelen Szabályzat célja, hogy a Morgan Hitel és Faktor Zrt. (a továbbiakban: Főhitelező) főhitelezői minőségében magára nézve kötelezőként szabályozza A természetes személyek bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásban a résztvevők közötti kapcsolattartásról, valamint a főhitelező feladatairól szóló 16/2015. (VIII. 28.) IM rendelet 10. §-ában foglaltak szerint a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban a felek közötti együttműködés és kapcsolattartás rendjét.

 

II. A Szabályzat hatálya

II.1. Személyi hatálya

A Szabályzat hatálya a Főhitelező bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásában résztvevő valamennyi illetékes munkavállalójára kiterjed.

II.2. Tárgyi hatálya

Jelen Szabályzat tárgyi hatálya a természetes személyek bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásában a résztvevők közötti együttműködés és kapcsolattartás rendjére, szabályaira terjed ki.

 

III. Jogszabályi háttér

 

·          2015. évi CV. törvény a természetes személyek adósságrendezéséről (továbbiakban: Are tv.)

 

·          A természetes személyek bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásában a résztvevők közötti kapcsolattartásról, valamint a főhitelező feladatairól szóló 16/2015. (VIII. 28.) IM rendelet

 

·          A természetes személyek adósságrendezési eljárása kezdeményezéséhez benyújtandó kérelemről és az ahhoz csatolandó űrlapokról, dokumentumokról és nyilatkozatokról szóló 15/2015. (VIII. 28.) IM rendelet

 

·          230/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelet A természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adósságrendezésbe nem tartozó vagyonról és bevételekről

 

·          231/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelet A természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adós vagyona forgalmi értékének meghatározásáról

 

IV. Kapcsolattartás rendje

IV.1. Általános szabályok    

A Főhitelező a vele munkaviszonyban álló munkavállalói közül kijelöli az illetékes kapcsolattartót, aki adott bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásban                   kapcsolattartó, előkészítő, koordináló és adminisztratív feladatokat lát el.

A Főhitelező bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásban résztvevő felektől bekért, ill. az általuk megküldött információkat/dokumentumokat (pl.: a hitelezői igénybejelentéseket, a megállapodás tervezetek véleményezésével összefüggő észrevételeket, az egyeztetések során általa kért egyéb kapcsolódó dokumentumokat stb.) a honlapján közzétett postai címre várja (www.mhf.hu/ A bíróságon kívüli adósságrendezéssel összefüggő információk).

A Főhitelező és a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásban résztvevők megállapodhatnak abban, hogy az eljárás során a hitelezői igénybejelentéssel, adatszolgáltatással, a hitelező igények visszajelzésével, a megállapodás tervezetek véleményezésével összefüggő dokumentumokat, iratokat elektronikus úton, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és minősített időbélyegzővel ellátva továbbítják egymásnak. A megállapodást írásba kell foglalni.

A megállapodás megkötésére irányuló igényt a Főhitelező kijelölt illetékes kapcsolattartója egyezteti a Főhitelező elnökével valamint jogászaival. A megállapodás mintát jogász készíti el és a kijelölt illetékes kapcsolattartó küldi meg az eljárás résztvevői számára, illetve bonyolítja a megkötéséhez szükséges egyeztetéseket.

A megállapodás nem eredményezheti az eljárás többi résztvevője hátrányos megkülönböztetését és nem sértheti a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményét.

A kapcsolattartás során az egyes eljárási cselekmények, nyilatkozatok megtételére olyan határidőt biztosít a Főhitelező, hogy az teljesíthető legyen az eljárás azon résztvevői számára is, akik nem választották az elektronikus kapcsoltartást.

Az adósságrendezési megállapodás-tervezetek megküldésével, véleményezésével és megszavaztatásával összefüggő dokumentumok eljuttatására az Are. tv. 30. §-ábanfoglaltakat kell alkalmazni.

 

IV.2. Kapcsolattartás szabályai

IV.2.1. Az adós a Főhitelezőnél írásban kezdeményezi a bíróságon kívüli adósságrendezést

A bíróságon kívüli adósságrendezés kezdeményezésének benyújtására vonatkozó dokumentumok átvételéről a Főhitelező 8 napon belül elismervényt küld az adósnak.

Abban az esetben, ha a Főhitelező a bíróságon kívüli adósságrendezést kezdeményező dokumentumok alapján észleli, hogy

-  az adós – az Are tv. vonatkozó előírásai alapján – nem jogosult az adósságrendezési eljárás kezdeményezésére, vagy

-  kérelmét az Are tv. vonatkozó rendelkezése szerint meghatározott határidőn túl terjesztette elő,

haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem átvételétől számított 8 napon belül nyilatkozattételre hívja fel az adóst – az adósságrendezés iránti kérelem bíróság általi elutasításának joghatásaira történő figyelemfelhívással – azzal, hogy erre a körülményre tekintettel is fenntartja-e az adósságrendezés kezdeményezésére irányuló kérelmét.

Ezen esetekben az adósságrendezés kezdeményezésének joghatásai abban az esetben állnak be, ha az adós legkésőbb a felhívás kézhezvételét követő 8 napon belül személyesen vagy postai úton – a Főhitelező ügyfélszolgálatánál (www.mhf.hu/ A bíróságon kívüli adósságrendezéssel összefüggő információk) – írásban nyilatkozik, hogy fenntartja az adósságrendezés kezdeményezése iránti kérelmét.

Ebben az esetben az adósságrendezés kezdeményezésének joghatásai a nyilatkozatnak a Főhitelező általi kézhezvételét követő munkanap 18.00 órakor beállnak, és a Főhitelező az adósságrendezés kezdeményezésére vonatkozó dokumentumok átvételéről szóló elismervényt haladéktalanul megküldi az adósnak.

Ha az adós a fenti 8 napos határidőn belül nem tesz nyilatkozatot, az adósságrendezés kezdeményezésével összefüggő kérelmét és az ahhoz csatolt dokumentumokat a Főhitelező haladéktalanul visszaküldi, és tájékoztatja az adóst, hogy az adósságrendezés kezdeményezésének joghatásai nem álltak be.

A Főhitelező a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás kezdeményezésének benyújtásakor 8 napon belül értesíti az adóst, ha nem minősül az Are tv. értelmében főhitelezőnek, ezzel egyidejűleg az adós által benyújtott dokumentumokat a Családi Csődvédelmi Szolgálat részére továbbítja.

A Családi Csődvédelmi Szolgálat - ha a rendelkezésre álló dokumentumokból megállapítható a főhitelező - a dokumentumokat 8 napon belül a Főhitelező részére továbbítja. Ha a rendelkezésre álló dokumentumokból nem állapítható meg a főhitelező vagy az adósnak nincs főhitelezője, a Családi Csődvédelmi Szolgálat a dokumentumokat 8 napon belül az adós lakóhelye szerinti bírósághoz továbbítja az adós egyidejű értesítése mellett.

 

A Főhitelező, ha az Are tv. szerint főhitelezőnek minősül, abban az esetben 8 napon belül írásban nyilatkozik az adós számára, hogy

§  köteles-e a bírósági adósságrendezés előkészítésével és koordinálásával összefüggő feladatok ellátására,

 §  ha nem köteles a főhitelezői feladatok ellátására, azt vállalja-e.

 

A Főhitelező az adósságrendezés kezdeményezése joghatásának beálltakor haladéktalanul tájékoztatja a Családi Csődvédelmi Szolgálat illetékes területi szervét az adós bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás iránti kezdeményezésének benyújtásáról a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott központi hitelinformációs rendszerbe (KHR) történő adatszolgáltatás teljesítése érdekében.

A Főhitelező az átvételi elismervény kiadásával egyidejűleg tájékoztatja a Családi Csődvédelmi Szolgálat illetékes területi szervét az adós bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás kezdeményezésének benyújtásáról a KHR-be történő adatszolgáltatás teljesítése érdekében

A 2016. január 1-je előtt kezdeményezett adósságrendezési eljárások esetében a Főhitelező az adósságrendezés kezdeményezésének benyújtására és az adós azonosítására vonatkozóan az adatokat a KHR részére a Családi Csődvédelmi Szolgálat illetékes területi szervének címezve, informatikai továbbfeldolgozásra alkalmas formátumban küldi meg oly módon, hogy az adatokat – előzetes azonosítást követően – egyidejűleg feltölti a Családi Csődvédelmi Szolgálat referencia-adatszolgáltatást ellátó központi szerv által erre a célra megadott internetes felületére is.

A Családi Csődvédelmi Szolgálat a bíróságon kívüli adósságrendezés kezdeményezésének tényét haladéktalanul bejegyzi az ARE nyilvántartásba, és erről írásban értesíti az adóst, a főhitelezőt, az ismert hitelezőket és - ha a rendelkezésére álló adatok szerint az adós ellen végrehajtási eljárás van elrendelve - a végrehajtást foganatosító hatóságot, illetve bírósági végrehajtót. A Főhitelező a Családi Csődvédelmi Szolgálattól adósságrendezési eljárás kezdeményezésének benyújtására és az adósságrendezés ügyazonosítójára vonatkozóan kapott adatokról, az arról történt tudomásszerzést követ ően az adósnak küldött els ő írásbeli értesítésben tájékoztatja az adóst.

 

IV.2.2. A bíróságon kívüli adósságrendezést a Főhitelező vállalja

Ha a Főhitelező vállalja a bíróságon kívüli adósságrendezés koordinálásával összefüggő feladatokat, és az adós ennek költségátalányát megelőlegezte (www.mhf.hu/A bíróságon kívüli adósságrendezéssel összefüggő információk) a Főhitelező az Are trv 25. § (3) bekezdés szerinti igazolás kézhezvételét követő 30 napon belül az adós, adóstárs bevonásával összeállítja az eljárásban részt vevők és egyéb kötelezettek listáját, az elérhetőségükre, valamint a hitelezői követelésekre vonatkozó adatokkal együtt.

 

IV.2.3. Megállapodás tervezet készítése, az azzal kapcsolatos egyeztetés

A Főhitelező az adós, adóstárs bevonásával az adósság rendezésére, az adós fizetőképességének helyreállítására vonatkozóan - figyelembe véve az adós Are tv. 19. § (2) bekezdése alapján tett nyilatkozatát is – megállapodás tervezetet készít.

A főhitelező az előkészített, az adós és hitelezők között az adósságrendezési megállapodás tervezetét megküldi az adósnak, valamint az adós mellett kötelezettséget vállaló egyéb kötelezettnek azzal, hogy arra 8 napon belül írásban észrevételeket, javaslatokat tehetnek. A tervezettel összefüggésben a Főhitelező tájékoztatja az adóst, valamint az adósságrendezési eljárásban az adós mellett kötelezettséget vállaló egyéb kötelezettet, hogy milyen feltételek teljesítése esetén járul hozzá az adós Are. tv. 5.§. 39. pontja szerinti lakhatási feltételek megtartására szolgáló ingatlan tulajdonjoga megtartásához, vagy annak elidegenítését kövőetn az adósságrendezés keretében méltányolható lakásigényt meg nem haladó ingatlan vásárlásához, illetve ilyen lakóingatlanra vonatkozóan pénzügyi lízingszerződés módosításához vagy megkötéséhez.

Az adós ezen tájékoztatás kézhezvételétől számított 8 napon belül nyilatkozhat arról, hogy továbbra is fenntartja-e az adósságrendezés kezdeményezésekor a lakóingatlanra vonatkozó tulajdonjog (vagy lízingszerződés) tárgyában tett előzetes nyilatkozatát.

A Főhitelező – az adós eme nyilatkozata és az adóstól, egyéb kötelezettől a határidőn belül kapott észrevételek, javaslatok figyelembevételével – szükség szerint átdolgozza a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás tervezetét, amelyet az adós aláírásával is ellátva postai úton megküld minden hitelezőnek és az egyéb kötelezettek számára is.

A megkeresésben Főhitelező felhívja a hitelezőket, hogy az adósságrendezési megállapodás tervezetre a kézhezvételtől számított 15 napon belül észrevételeket, javaslatokat tehetnek, és ezeket ektronikusan és postai úton is juttassák el a Főhitelezőnek és postai úton az adósnak. A Főhitelező az adósnak lehet őséget biztosít arra, hogy a hitelezőktől kapott javaslatokra azok kézhezvételétő számított 5 munkanapon belül véleményt nyilvánítson, és azt írásban eljuttassa főhitelezőnek.

A beérkezett észrevételek, javaslatok figyelembevételével - szükség szerint a hitelezőkkel rövid úton is egyeztetve az egyes feltételeket - a Főhitelező az adós, adóstárs bevonásával az adósságrendezési megállapodás tervezetet szükség szerint átdolgozza, kiegészíti, és az átdolgozott megállapodás tervezetet a főhitelező - az adós, adóstárs és az adósságrendezési eljárásban kötelezettséget vállaló egyéb kötelezett aláírásával is ellátva - postai úton és elektronikusan megküldi a hitelezők, valamint az egyéb kötelezettek számára.

Megkeresésében a Főhitelező felhívja a hitelezőket, hogy egyetértésük esetén az átdolgozott adósságrendezési megállapodás tervezetet, mint szerződéses ajánlatot a kézhezvételtől számított 15 napon belül cégszerű aláírással - magánszemély esetén a hitelező aláírásán kívül két tanú aláírásával is ellátva postai úton- juttassák el a főhitelezőnek és az adósnak. A hitelező felhívásának tartalmaznia kell, hogy újabb kiegészítő vagy a megállapodás tervezettől eltérő feltételeket a hitelező nem alkalmazhat az elfogadó nyilatkozatában.

 

IV.2.4. Adósságrendezési megállapodás létrejötte

Az adósságrendezési megállapodás akkor jön létre, ha annak szövegére valamennyi érintett hitelező és az adós, adóstárs, valamint az adósságrendezésben kötelezettséget vállaló egyéb kötelezett alakilag érvényes elfogadó nyilatkozatot tett és azt visszaküldte a főhitelezőnek és az adósnak, adóstársnak. Az adósságrendezési megállapodás létrejöttének napja az utolsó elfogadó nyilatkozat főhitelező általi kézhezvételének napja.

Az adósságrendezési megállapodást és az azt elfogadó nyilatkozatok másolatát a Főhitelező a kézhezvételtől számított 8 napon belül megküldi

§ az adós, adóstárs,

§  a hitelezők,

§ az egyéb kötelezettek,

§  a Családi Csődvédelmi Szolgálat,

§  a végrehajtást foganatosító hatóság, illetve a bírósági végrehajtó részére, és az értesítésben megjelöli az adósságrendezési megállapodás létrejöttének dátumát.

A Családi Csődvédelmi Szolgálat a bíróságon kívüli sikeres adósságrendezés tényét 8 napon belül bejegyzi az ARE nyilvántartásba. Erről az adatról a családi vagyonfelügyelő írásbeli megkeresésre tájékoztatást ad azoknak, akik hitelt érdemlően, okirattal igazolják, hogy az adóssal szemben az adósságrendezés kezdeményezésekor pénzfizetésre irányuló követeléssel rendelkeztek az adóssal szemben, de hitelezőként az adósságrendezésbe nem jelentkeztek be. Az említett hitelezői megkeresés és a hitelezői tájékoztatás tényéről a családi vagyonfelügyelő 8 napon belül írásban tájékoztatja az adóst, adóstársat és a főhitelezőt.

 

A Családi Csődvédelmi Szolgálat a megállapodást az ARE dokumentumtárában a beérkezést követő tízedik év utolsó napjáig őrzi meg.

 

IV.2.5. A Főhitelező és a Családi Csődvédelmi Szolgálat közötti kapcsolattartás speciáliszabályai

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás során a Főhitelező és a Családi Csődvédelmi Szolgálat illetékes területi szerve közötti kapcsolattartás

§  hitelező választása szerint az Are. tv. 4. § (5) bekezdészerinti elektronikus módon, továbbá

§  az Are. tv-ben kifejezetten meghatározott esetekben az Are. tv.-ben meghatározott módon történhet.

A Családi Csődvédelmi Szolgálat területi szerve és a Főhitelező megállapodhatnak abban, hogy a postai úton küldött küldeményeket egyidejűleg szkennelt formában, elektronikus levélben is megküldik, de az eljárási határidő szempontjából a postai feladás, illetve kézbesítés időpontja irányadó, és a postai kézbesítéshez fűződnek a joghatások.

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás során a felek által aláírt megállapodást vagy a meg nem szavazott bíróságon kívüli megállapodás legutolsó, meg nem szavazott szövegét a Főhitelező

§ postai úton és

§  egyidejűleg elektronikus levélben, informatikai szerkesztésre alkalmas formátumban és szkennelt formában is megküldi a Családi Csődvédelmi Szolgálat illetékes területi szervének.

A Főhitelező haladéktalanul értesíti a Családi Csődvédelmi Szolgálat illetékes területi szervét, ha az adós olyan kötelezettségszegést követett el, vagy személyével összefüggésben olyan körülmény jut a tudomására, amely alapján

§ az adósságrendezési eljárás bírósági elutasításának vagy

§  az adósságrendezési eljárás megszüntetésének lenne helye

Ezekben az esetekben a tényeket, körülményeket, és az azt megalapozó információkat és okiratokat vagy más bizonyítékokat a Családi Csődvédelmi Szolgálat illetékes területi szerve részére kell eljuttatni.

 

V. Egyéb rendelkezések

A Főhitelező a honlapján (www.mhf.hu/ A bíróságon kívüli adósságrendezéssel összefüggő információk menüpont alatt) keresztül is folyamatosan tájékoztatja a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásban résztvevőket és gondoskodik arról, hogy az ott elhelyezett tájékoztatók/információk mindig naprakészek legyenek. Az elektronikus kapcsolattartás során a felek az iratot legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és minősített időbélyegzővel látják el.

 

VI. Záró rendelkezések

Jelen Szabályzat 2015. szeptember 1-én lép hatályba és visszavonásig érvényes.

 

Jelen Szabályzat a Családi Csődvédelmi Szolgálatnak, valamint a pénzügyi fogyasztóvédelmi ellenőrzési jogkörben eljáró Magyar Nemzeti Banknak is megküldésre kerül, egyúttal a Főhitelező gondoskodik a szabályzat honlapján történő közzétételéről

 

 

Budapest, 2015. szeptember 1.

MORGAN Hitel és Faktor Zrt.

 

 

Elérhetőség

MORGAN Hitel és Faktor Zrt.

info@mhf.hu

1084 Budapest, Bérkocsis utca 12-14.

adószám: 11873202-2-42

+36 (1) 301 03 76
+36 (1) 301 03 77
+36 (1) 373 0747
Fax: +36 (1) 444 9748

Keresés

___________________________________________________________

A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 18. § (4) alapján tájékoztatjuk Ügyfeleinket – a referencia-kamatlábhoz kötött hitelkamattal érintett szerződések esetében -  a referencia-kamatláb (3 havi BUBOR) 2023. december 27. napján:

9,99 %

___________________________________________________________

 

 

Felügyeleti szervünk

 

Hasznos oldalak

 

 

 

© 2013 Minden jog fenntartva.

MORGAN Hitel és Faktor Zrt.