Jogi Nyilatkozat

Bevezető

 

Köszönjük, hogy a www.mhf.hu oldalra látogatott. Jelen Jogi Nyilatkozatban foglalt feltételek elfogadását jelenti még azon eset is, amennyiben Ön nem igénybe vevője a MORGAN HITEL ÉS FAKTOR Pénzügyi Zártkörűen működő Részvénytársaság (”MORGAN HITEL ÉS FAKTOR Zrt, Szolgáltató”) által üzemeltetett www.mhf.hu domain alatt internetes felületen (”Honlap”) elérhető bármely szolgáltatásnak (”Szolgáltatás”).

 

A Honlap látogatása és használata tekintetében a jelen Jogi Nyilatkozatban foglalt használati feltételek ("Használati Feltételek"), valamint adatkezelési tájékoztató ("Adatkezelési Tájékoztató"), az irányadóak, amelyeket Ön a Honlap használatával, valamint látogatásával elfogad, és magára nézve kötelezőnek ismer el.

 

Amennyiben nem fogadja el a Használati Feltételeket és az Adatkezelési Tájékoztatót, kérjük, hogy azonnal hagyja el a Honlapot és hagyjon fel annak használatával. A Honlap látogatására és használatára, úgyszintén a Honlapon lévő információk felhasználására, a Honlapról elérhető linkekre a jelen Használati Feltételek, valamint az Adatkezelési Tájékoztató az irányadó.

 

A személyes adatok és a banktitok védelme

 

A MORGAN HITEL ÉS FAKTOR Zrt. bármely, a Honlap használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Üzletszabályzatban foglalt adatvédelmi szabályzat (”Adatvédelmi Szabályzat”) rendelkezései, valamint a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kezel.

 

Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a MORGAN HITEL ÉS FAKTOR Zrt.-hez, ezzel, kifejezett, egyértelmű, önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a MORGAN HITEL ÉS FAKTOR Zrt - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

 

A MORGAN HITEL ÉS FAKTOR Zrt. az ügyfelei személyére, megadott személyes adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást banktitokként kezel.

Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára kizárólag a törvényben, az Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott esetekben továbbítjuk, erről minden esetben Ön is tudomással bír. Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

 

Az adatok kezelésével összefüggésben ezúton tájékoztatjuk Önt, a Honlap látogatóit, a Honlapon elérhető dokumentumok felhasználását illetően, a MORGAN HITEL ÉS FAKTOR Zrt által kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 

A rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi, adatkezelési jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen tájékoztatónak valamint az Adatvédelmi Szabályzatának megfelelően kezeljük. A Honlap használata során Ön további funkciókat is elérhet, amely járhat további személyes adatok megadásával, kezelésével, ezen adatok kezelésére is a Társaság jelen Adatvédelmi Tájékoztatója, valamint az Adatvédelmi Szabályzata vonatkozik.

 

Az adatkezelés jogalapja

 

A MORGAN HITEL ÉS FAKTOR Zrt személyes adatokat az Ön hozzájárulása, illetve jogszabály (Pmt., Számvtv., Infotv., KHR tv) kötelező előírása alapján kezel. Az Ön hozzájárulásán alapuló adatkezelés, az adatkezelési cél megvalósulásáig áll fenn, időtartama – az adatkezelés céljától függő – de maximális a MORGAN HITEL ÉS FAKTOR Zrt és az Ön közötti jogviszony megszűnését követő 5. (ötödik) év vége. Az Adatkezelő személyes adatokat elsődlegesen az Ön hozzájárulása alapján kezeli.

 

Az adatkezelő személye

 

Az Adatkezelő adatai:

-     Adatkezelő neve: MORGAN HITEL ÉS FAKTOR Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

-     Adatkezelő székhelye: 1084 Budapest, Bérkocsis utca 12-14.

-     Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-70056/2013

-     Adatkezelő telefonos elérhetősége: +36 (1) 301 03 76

-     Adatkezelő fax száma: +36 (1) 373 07 48

-     Adatkezelő e-mailcíme: info@mhf.hu

 

-     Adatkezelő internetes elérhetősége: www.mhf.hu

 

Az Adatvédelmi Tisztviselő adatai:

-     Neve: Szigethy Tibor

-     Székhelye: 1155 Budapest, Rákospalotai körvasút sor 30.

      -     Telefonos elérhetősége: +36 (30) 633 8023

-     Adatkezelő e-mailcíme: info@gdprplus.hu

-     Adatkezelő internetes elérhetősége: www.gdprplus.hu

 

Az adatkezelés célja

 

Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, törvényesen történik. Az adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és az által a cél elérésére alkalmas.

 

Adatok törlése és archiválása

 

Az Adatkezelő – az Infotv. rendelkezéseivel összhangban – a személyes adatot törli, ha

- kezelése jogellenes;

- Ön / érintett kéri (a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével);

- az adat hiányos vagy téves (és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható), feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

- azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

Ön / érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését Ön/ érintett kérheti.

 

Ön / érintett kérelme hiányában az Adatkezelő az adatokat törli, ha az adatkezelés célja megszűnt.

 

Egyéb cél hiányában az Adatkezelő az adatokat mindaddig nyilvántartja, amíg az adatok felhasználására külön eljárásban szükség lehet.

 

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha Ön / érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha Ön / érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó.

 

A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.

 

Az Önök / érintettek jogai és érvényesítésük

 

Tájékoztatáshoz való jog

 

Önök / érintettek tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről. Ön / érintett tájékoztatást elsősorban email útján az  info@mhf.hu  email címről, vagy postán a 1066 Budapest, Lovag utca 17. postacímről. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az érintettek az adatkezelést megelőzően tájékoztatást kapjanak az adatkezelés részleteiről.

 

Ön / érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az Ön / érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – Ön / érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

Helyesbítéshez való jog

 

Ön / érintett kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse, vagy ha ez lehetséges saját maga elvégezze.

 

Törléshez és tiltakozáshoz való jog

 

Ön / érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését. Az Adatkezelő Önt / érintettet a törlésről tájékoztatja.

 

Az Adatkezelő a személyes adat törlését megtagadhatja, ha az adat kezelése jogszabályon alapul, és az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges. A törlési kérelem teljesítésének megtagadása esetén az Adatkezelő az Önt / érintettet annak okáról tájékoztatja.

 

Ön / érintett az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen,

 

- ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

- ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

- törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

Ön / érintett jogainak érvényesítése

 

Ön / érintett tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét az Adatkezelőnél nyújthatja be.

 

Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az Önt / érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. A tájékoztatás, helyesbítés, törlés, tiltakozás esetén az Adatkezelő az irányadó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jár el. Ön / érintett jogsérelem esetén kérheti az Adatkezelő képviseletében eljáró személy felettes vezetőjének vizsgálatát, valamint fordulhat az Adatkezelőnél kinevezett belső adatvédelmi felelőshöz.

 

Ön / érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, és Infotv., valamint a Ptk. alapján érvényesítheti jogait.

 

Ön / érintett személyes adatai védelméhez való joga megsértése esetén fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, és kérheti annak vizsgálatát arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 

A jogellenes adatkezeléssel okozott kárért az Adatkezelő a vonatkozó törvényekben előírtak szerint felelős.

 

Ön / érintett kérése esetén az Adatkezelő a jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatást ad.

 

Szerzői Jog / Védjegyek / Szellemi Alkotások

 

A Honlapra feltöltött tartalom, a Honlapon megjelenő bármely – akár formálisan levédett, akár jelenleg levédés alatt álló, akár még be sem jelentett vagy formálisan le nem védett - szellemi tulajdont (védjegy, ipari minta, szerzői mű, stb.) – valamint a Szolgáltató által létrehozott valamennyi szellemi alkotás, így különösen, de nem kizárólag forráskódok, adatbázisok, valamint szövegek, reklámszövegek, szlogenek, grafikák, koncepció, vagy annak jellemző eleme, a koncepció alapján készített terv, vázlat, bármilyen grafikai, vagy tipográfiai megoldás, ötlet,audio-,video anyag stb. (”Szellemi Alkotás”) Szolgáltató, vagy harmadik személyek kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, és azok valamennyi szerzői – személyhez fűződő és vagyoni – jogának jogosultja.

 

A Honlapra feltöltött tartalom, Szellemi Alkotás szerzői jogi védelem alatt áll. A Honlapra feltöltött tartalom, Szellemi Alkotás jogosulatlan használata szerzői jogot, védjegyjogot és más jogokat is sérthet. Tájékoztatjuk, hogy Ön nem szerez semmilyen jogot a tartalomra, Szellem Alkotásra nézve, és a Honlapra feltöltött tartalmat csak az itt engedélyezett módon használhatja fel. Minden, itt nem szabályozott felhasználási mód a MORGAN HITEL ÉS FAKTOR Zrt. előzetes írásbeli engedélyéhez van kötve.

 

A jogellenes felhasználás a szellemi alkotásokra vonatkozó, polgári- illetve büntető jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után. A MORGAN HITEL ÉS FAKTOR Zrt. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

 

Szavatosság és felelősség – kizárás, Információ

 

A jogszabály által előírt rendelkezések betartásán túlmenően nem szavatolunk azért, hogy a Honlapra feltöltött tartalom pontos, teljes, hasznos, időszerű, vagy megbízható; nem felelünk a használóhoz továbbított tartalom valóságáért, pontosságért, vagy teljességéért, továbbá a tartalom hibáiért, hiányaiért, a benne levő tévedésekért. Hasonlóképpen nem vállalunk felelősséget az adat- vagy információtovábbítás bármely okból történő megszakadásáért sem. Honlapon található bármely vélemény, tanács vagy más tartalmi elem helyénvalóságát, teljességét és hasznosságát. A Honlapon található információk tájékoztató jellegűek.

 

A MORGAN HITEL ÉS FAKTOR Zrt. Honlapján megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért a MORGAN HITEL ÉS FAKTOR Zrt. felelősséget nem vállal.

 

Az aktuális feltételrendszert a Honlapon közzétett mindenkor hatályos Üzletszabályzat és Hirdetmények tartalmazzák.

 

A MORGAN HITEL ÉS FAKTOR Zrt. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a Honlap használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

 

MORGAN HITEL ÉS FAKTOR Zrt. kizárja a felelősségét minden, a Honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére, figyelemmel az Üzletszabályzatban foglaltakra. Tehát amennyiben a Honlapot, illetve szervert ért támadás folytán az Ügyfelek, látogatók téves rendszerüzeneteket kapnak bármilyen megadott adatukkal összefüggően stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal.

 

A Honlap és a Honlapra feltöltött tartalom a feltöltés időpontjának készültségi fokán áll, a tartalom sem minőségi, sem egyéb kellékeiért felelősséget nem vállalunk. Kizárjuk a felelősséget a az üzleti hasznosíthatóságért, és azért, ha a Honlapra nem általunk feltöltött tartalom harmadik személy jogába ütközne, továbbá - a jogszabályok által megengedett körben - kizárjuk a felelősséget azért, ha a Honlap és a Honlapra feltöltött tartalom harmadik személy jogába ütközne.

 

Kizárjuk a felelősséget különösen a harmadik személyek magatartásából (pl. a Honlapon szereplő adatok módosítása) eredő károkért. Kizárjuk a felelősséget a harmadik fél által feltöltött tartalmakért. Nem vállalunk továbbá felelősséget az Internet szolgáltatás, vagy a számítógépes eszközök működéséért, melyeket a Honlap megtekintésére használ. Nem vállalunk felelősséget azért sem, hogy a Honlap kompatibilis az Ön számítógépével.

 

Nem vállalunk felelősséget a Honlap és a tartalom használatából vagy a használat meghiúsulásából eredő semmilyen kárért, így többek között az előre nem látható károkért, a következmény- károkért, ideértve az elmaradt hasznot, az adatvesztésből, vagy a szolgáltatás megszakadásából eredő károkat, még abban az esetben sem, ha kifejezetten felhívták a figyelmünket az ilyen károk bekövetkezésének a veszélyére.

 

Ön tisztában van azzal, hogy a Honlapot, beleértve annak tartalmát, Ön a saját felelősségére használja. Ha Ön nem elégedett a Honlappal, vagy annak tartalmával, kérjük, haladéktalanul hagyjon fel a Honlap használatával

 

A Számítógép Merevlemezén Automatikusan Elhelyezhető Információ

 

A Honlapról történő letöltésekor kisméretű adatfájlokat (cookie) telepíthet a felhasználó, Igénybe vevő számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése céljából. Ilyen esetekben a webszerverünk olyan nem személyes információkat rögzíthet, mint például a látogatásának napja és időpontja, letöltött dokumentumok, a mi Honlapunkra küldő weboldal címe, használt böngészőprogram (Internet Explorer, Firefox, GoogleChrome stb.), az operációs rendszerének a típusa (Windows, Mac OS), vagy az internetes hozzáférhetőségének a szolgáltatója.). A legtöbb böngészővel lehetősége nyílik arra, hogy a cookie-kat törölje a számítógépéről, megakadályozza azok telepítését, illetve hogy figyelmeztetést kapjon, mielőtt a cookie tárolásra kerül az Ön gépén. Kérjük, szíveskedjék böngészője használati utasításait áttanulmányozni ezen funkciók megismerése érdekében. Felhívjuk a figyelmét, hogy a cookie-k eltávolítása vagy elhelyezésük megakadályozása gátolhatja Önt honlapunk teljeskörű használatában. Lehetséges, hogy le kell töltenie valamilyen alkalmazást vagy át kell állítani valamilyen biztonsági beállítását ahhoz, hogy a Honlapon lévő valamely információhoz hozzáférhessen.

 

Vegyes Rendelkezések

 

Amennyiben jelen Használati Feltételek, valamint Adatvédelmi Tájékoztató valamely rendelkezését nem alkalmazzuk, vagy nem érvényesítjük, az nem minősül a Használati Feltételek adott vagy más rendelkezésében foglalt jogról való lemondásnak. A joglemondás csak kifejezett és írásba foglalt nyilatkozat útján hatályos, és az adott jogról való lemondás nem tekinthető más jogról való lemondásnak.

Elérhetőség

MORGAN Hitel és Faktor Zrt.

info@mhf.hu

1084 Budapest, Bérkocsis utca 12-14.

adószám: 11873202-2-42

+36 (1) 301 03 76
+36 (1) 301 03 77
+36 (1) 373 0747
Fax: +36 (1) 444 9748

Keresés

___________________________________________________________

A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 18. § (4) alapján tájékoztatjuk Ügyfeleinket – a referencia-kamatlábhoz kötött hitelkamattal érintett szerződések esetében -  a referencia-kamatláb (3 havi BUBOR) 2023. december 27. napján:

9,99 %

___________________________________________________________

 

 

Felügyeleti szervünk

 

Hasznos oldalak

 

 

 

© 2013 Minden jog fenntartva.

MORGAN Hitel és Faktor Zrt.