Panaszkezelési Tájékoztató

 

PANASZKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Ügyfelünk!

Tekintettel arra, hogy a MORGAN HITEL ÉS FAKTOR Zrt. alapvető célja, hogy Ön minden szempontból elégedett legyen szolgáltatásaival és ügyintézésével, jelen tájékoztatóval szeretnénk segíteni Önt abban, hogy panaszát egyszerűen és eredményesen juttathassa el azon fórumok részére, amelyek annak gyors megoldásához hozzájárulhatnak. Célunk, hogy a panaszos érdekeit szem előtt tartó és a fogyasztói bizalmat erősítő panaszkezelési gyakorlatot működtessünk, elősegítve ezzel a panaszok hatékonyabb rendezését, és a jövőbeni vitás helyzetek megelőzését. 

Kérjük, szíveskedjék figyelmesen elolvasni az alábbi tájékoztatást, amelyben a fogyasztói bejelentéseket és panaszokat kezelő szervezeti egységeinkről, az egyéb jogorvoslati lehetőségekről, valamint felügyeleti szervünkről tájékoztatjuk.

Amennyiben a kölcsönszerződéssel, szolgáltatásunkkal kapcsolatban bármilyen kérdése, problémája merülne fel, panaszát, megkeresését az alábbi elérhetőségeken jelentheti be:

SZEMÉLYESEN
A Társaság a személyesen tett szóbeli panaszokat az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében fogadja, azok nyitva tartási idejében, melyről a Központi Telefonos Ügyfélszolgálaton (+36 1 301 0376) érdeklődhet, illetve foglalhat időpontot ügyintézésre. 

TELEFONON
A telefonon közölt panaszt a +36 1 301 0376 vagy a +36 1 373 0747-as telefonszámon (Központi Telefonos Ügyfélszolgálaton) a Társaság munkatársai az Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje alatt minden munkanapon. (hétfőtől szerdáig 8 órától 18 óráig, csütörtökön 8 órától 20 óráig és pénteken 8 órától 12 óráig) fogadják.

ÍRÁSBAN
Az írásba foglalt panaszt

  • személyesen, vagy meghatalmazott útján;
  • postai úton a 1084 Budapest, Bérkocsis utca 12-14 fszt.
  • elektronikus úton a info@mhf.hu e-mail címen;
  • telefaxon a +36 1 373 0748-es számon juttathatja el Társaságunkhoz.

A panaszkezeléssel kapcsolatban részletes tájékoztatást a Panaszkezelési Szabályzat tartalmaz, melyet itt érhet el:  www.mhf.hu/panaszkezelesi-szabalyzat

Panaszát online az alábbi panasz-bejelentő felületen is bejelentheti: www.mhf.hu/panaszkezelesi-szabalyzat/panaszbejelento

Panaszát írásban a Magyar Nemzeti Bank által a honlapján közzétett nyomtatványon is bejelentheti: www.mnb.hu/letoltes/fogyasztoi-panasz-szolgaltatonak-20180904-1.pdf

Tájékoztatjuk, hogy a beérkező panaszok kivizsgálását és megválaszolását a Társaság Ügyféltájékoztatási csoportja végzi. A panaszok  bejelentése, kivizsgálása, valamint megválaszolása térítésmentes. A panasz kivizsgálása során a Társaság minden esetben figyelembe veszi az összes vonatkozó körülményt, álláspontját ezek alapján alakítja ki. Társaságunk az Ön panaszát (a jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve) az átvételtől számított 30 naptári napon belül minden felvetésre kiterjedően, indoklással ellátva megválaszolja. Előfordulhat, hogy a panasz kivizsgálása során kiegészítő információkra is szükségünk lesz Öntől. Ebben az esetben kérjük, az ilyen irányú megkeresésünkkel kapcsolatban szíveskedjék munkatársainkkal együttműködni annak érdekében, hogy panaszának kivizsgálása és megválaszolása mihamarabb megtörténhessen.

Tájékoztatjuk, hogy panasza elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén – panasza jellege szerint – az alábbi hatósághoz, illetve testülethez fordulhat: 

Magyar Nemzeti Bank

(a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén)

levelezési címe: 1534 Budapest BKKP Pf. 777

telefon: 06 80 203 776

e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu

személyes ügyfélszolgálat: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.

Pénzügyi Békéltető Testület (a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén) 

levelezési címe: 1525 Budapest BKKP Pf. 172 

telefon: 06 80 203 776

e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
személyes ügyfélszolgálat: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.

Hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság

Természetesen a fentieken túlmenően is lehetősége van arra, hogy a hatályos irányadó jogszabályok szerint bírósági eljárást kezdeményezzen az adott eljárásra illetékes bíróság előtt.

Meghatalmazás
Tájékoztatjuk, hogy a nem saját nevében megtett panaszhoz elengedhetetlenül szükséges csatolni a formai és tartalmi szempontból megfelelő meghatalmazást is. Banktitoknak minősülő adatokat harmadik személy részére felhatalmazás vagy a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 161. §-ában felsorolt esetekben adhatunk ki. Az írásbeli meghatalmazás megadására sor kerülhet közokirati (közjegyző által hitelesített meghatalmazás) vagy teljes bizonyító erejű magánokirati (két tanú jelenlétében aláírt meghatalmazás) formában is. A meghatalmazottak eljárásának megkönnyítése érdekében a Társaság ügyfelek számára nyitva álló helyiségeiben a meghatalmazás formanyomtatványa nyomtatott formában elérhető vagy letölthető a Társaság www.mhf.hu weboldaláról a Panaszkezelés menüpont alatt.

Tájékoztatjuk, hogy az MORGAN FAKTOR ÉS HITEL Zrt. (továbbiakban: Társaság) abban az esetben tudja elfogadni az Ön által adott meghatalmazást, amennyiben az megfelel az alábbi formai és tartalmi feltételeknek:

 I.    FORMAI KÖVETELMÉNYEK

A meghatalmazást minden esetben közokiratba vagy teljes bizonyítóerejű magánokiratba kell foglalni.

1. Teljes bizonyítóerejű magánokiratnak minősül a meghatalmazás, ha

a meghatalmazó személy elejétől végéig saját kezűleg, kézzel írja és aláírja;

vagy

egészben vagy részben nem a meghatalmazó személy írta, de saját kezűleg aláírja és két tanú aláírásával igazolja, hogy a meghatalmazást a meghatalmazó előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el. További fontos követelmény, hogy a tanúk neve és lakcíme olvashatóan (gépelve vagy nyomtatott nagy betűkkel) szerepeljen a meghatalmazáson a saját kezű aláírásuk mellett;

vagy

meghatalmazó aláírását vagy kézjegyét a meghatalmazáson bíró vagy közjegyző hitelesíti;

vagy

ügyvéd az általa készített meghatalmazáson szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a meghatalmazás aláírója a más által írt okiratot előtte írta alá vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el. Fontos, hogy az ügyvédi meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazó aláírásán kívül a meghatalmazott ügyvéd elfogadó nyilatkozatát és aláírását is;

vagy

a meghatalmazást a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően (cégszerűen) aláírja.

2. Közokirat: Olyan papír alapú vagy elektronikus okirat, amelyet bíróság, közjegyző, vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő módon állított ki.

 

II.    TARTALMI KÖVETELMÉNYEK

A meghatalmazásban szerepelnie kell

a meghatalmazó és a meghatalmazott OLVASHATÓ adatainak (legalább név és lakcím) illetve aláírásának és

azon ügyek konkrét meghatározásának, amelyekre a meghatalmazás kiterjed.

 Felhívjuk figyelmét, hogy a Társaság által kiadott meghatalmazás mintát megtalálja honlapunkon, amelynek használatával elkerülheti az esetleges hiánypótlásokat!

 

 

Elérhetőség

MORGAN Hitel és Faktor Zrt.

info@mhf.hu

1084 Budapest, Bérkocsis utca 12-14.

adószám: 11873202-2-42

+36 (1) 301 03 76
+36 (1) 301 03 77
+36 (1) 373 0747
Fax: +36 (1) 444 9748

Keresés

___________________________________________________________

A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 18. § (4) alapján tájékoztatjuk Ügyfeleinket – a referencia-kamatlábhoz kötött hitelkamattal érintett szerződések esetében -  a referencia-kamatláb (3 havi BUBOR) 2023. március 29. napján:

16,30 %

___________________________________________________________

 

 

Felügyeleti szervünk

 

Hasznos oldalak

 

 

 

© 2013 Minden jog fenntartva.

MORGAN Hitel és Faktor Zrt.